Vui hè cực nhắng, giảm ngay sim trắng T-Mobile nay còn 199k (Số lượng có hạn) xem chi tiết